Olika typer av intelligens

Att mäta intelligens är en ifrågasatt verksamhet eftersom man då först måste veta vad intelligens egentligen är. Förr ansågs IQ vara det enda måttet på intelligens, men idag anser många att det inte ger ett rättvist resultat då det bara mäter en typ av intelligens. Men vad finns det då för olika typer av intelligens och hur mäter man dessa?


olika typer av intelligens

IQ är ett trovärdigt sätt att mäta hur du löser okända problem. Men enligt forskare ska du vara försiktig att blanda ihop IQ med intelligens i dess helhet.

Teorierna om vad intelligens egentligen är

Det finns ingen klar definition på vad intelligens är och innebär. Men det finns flera teorier.

De flesta skulle säga att intelligens är verbal förståelse och en förmåga att tänka både logiskt och abstrakt. Vissa skulle även lägga till förmågan att se geometriska samband och strukturer.

En del forskare tycker att det bara finns en dominant intelligensfaktor medan andra tycker att intelligens består av flera oberoende faktorer. Här nedan kan du läsa om några av de starkaste teorierna idag.

De nio intelligenserna enligt Howard Gardner

Enligt Howard Gardner, psykolog från Harvard, så finns det nio intelligenser:

1. Logisk och matematisk intelligens

Är du bra på denna intelligens har du ofta ett högt IQ-värde då detta baseras på förmågan att dra logiska slutsatser och att räkna.

2. Lingvistisk intelligens (språklig)

Förmågan att använda rätt ord för att få fram sitt budskap. Det betyder inte att du måste kunna ”svåra” ord utan att du har lätt att uttrycka dig och påverka människor i din omgivning.

Människor som arbetar med kommunikation så som författare, journalist, säljare och politiker behöver ofta ha en språklig intelligens.

3. Spatial och visuell intelligens

Spatial menas med förmågan att se tredimensionella figurer och perspektiv. Denna typ av intelligens använder du dig exempelvis av när du bedömer hur hårt du ska sparka på en boll för att den ska hamna där du vill.

4. Kroppslig intelligens (kinestetisk)

En förmåga att röra din kropp. Både hur du rör dig i en dans, i en sport men också i rent handarbete.

5. Social intelligens

Social kompetens och hur du samspelar med andra människor. Du har en förståelse för hur du påverkar andra och hur du ska vara för att andra ska tycka om att umgås med dig. Denna typ av intelligens är en del av EQ (Emotionell Quot).

6. Självkännedom

Hur medveten du är om ditt emotionella tillstånd så som dina tankar, känslor och vilja. Med hjälp av detta kan du rannsaka ditt liv på ett objektivt sätt. Detta är också en del av EQ.

7. Musikalisk intelligens

Hur du uppfattar, urskiljer, omformar och uttrycker dig med musik. 

8. Naturintelligens

Hur du förstår sammanhang i naturen. Gröna fingrar och förståelse för djur.

9. Existentialism

Hur du reflekterar över stora frågor och diskuterar kring religion och filosofi.

Två intelligenser enligt Raymond Catell

Enligt Raymond Catell, som är en amerikansk forskare, så finns det två typer av intelligens: Kristalliserad intelligens och flytande intelligens.

  • Kristalliserad intelligens är förmågan att använda sin erfarenhet och kunskap för att lösa problem. Därför blir denna intelligens större och större med åren eftersom du lär dig mer och samlar mer erfarenhet med tiden.
  • Flytande intelligens däremot är förmågan att lösa okända problem. Här spelar inte din kunskap eller erfarenhet någon roll utan hur du tänker.

Tre intelligenser enligt Robert J Stenberg

Enligt Robert J Stenberg, psykolog från Yale, så finns det tre typer av intelligens:

  • Analytisk
  • Kreativ
  • Praktisk

Enligt honom är det bara den analytiska intelligensen som kan mätas.